ONTVANG EXTRA KORTING IN DE WINKELMAND MET KORTINGSCODE "VLOER"!
telefoon vloerbedekkingwebwinkel
Gratis advies0413-530200
 • Laagste prijsgarantie
 • Gratis verzending vanaf €300,-
 • Snelle levering binnen 3 tot 5 werkdagen*
 • ReviewSpot 9.2
 • Google reviews 4.9/5

Algemene voorwaarden

Artikel 1. - Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

 • Vloerbedekkingwebwinkel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Totaalsfeer B.V. handelend onder de naam Vloerbedekkingwebwinkel, gevestigd aan de Amert 418 te Veghel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 82492891;
 • Klant: de natuurlijke persoon die met Vloerbedekkingwebwinkel een overeenkomst aangaat;
 • Product: het product dat door Vloerbedekkingwebwinkel wordt geleverd;
 • Website: de website www.vloerbedekkingwebwinkel.nl die door Vloerbedekkingwebwinkel wordt beheerd.

 

Artikel 2. - Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vloerbedekkingwebwinkel en de klant die via de website tot stand komen.

2.2

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.4

Indien Vloerbedekkingwebwinkel niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Vloerbedekkingwebwinkel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de  bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. - Aanbiedingen en offertes

3.1

Elke offerte en aanbieding van Vloerbedekkingwebwinkel is vrijblijvend.

3.2

Vloerbedekkingwebwinkel is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.3

Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4. - Afbeeldingen en overige gegevens

4.1

Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5. - Totstandkoming van de overeenkomst

5.1

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.

5.2

Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Vloerbedekkingwebwinkel de klant via de e-mail een bevestiging dat Vloerbedekkingwebwinkel de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.3 De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6. - Prijzen

6.1

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

6.2

De vermelde prijzen zijn exclusief verzend- of transportkosten.

6.3

Vloerbedekkingwebwinkel heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

6.4

Gedurende de geldigheidsduur van een aanbod worden prijzen niet verhoogd, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een verhoging van het BTW-tarief.

 

Artikel 7. - Levering

7.1

De verzend- of transportkosten van de producten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

7.2

Het is mogelijk de bestelling bij Vloerbedekkingwebwinkel op te halen. Tijdens het bestelproces kan de klant voor deze optie kiezen. Wenst de klant de bestelling op te halen, dan stuurt Vloerbedekkingwebwinkel de klant een e-mail wanneer de bestelling gereed is en zal met de klant een afspraak worden gemaakt.

7.3

Het risico van verlies of beschadiging van het product, gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant is bezorgd of op het moment dat de klant het product bij Vloerbedekkingwebwinkel heeft opgehaald.

7.4

Het product wordt bezorgd op de met de klant afgesproken locatie, voor zover deze bereikt kan worden zonder obstakels, zoals trappen, liften en nauwe gangen. Is er wel sprake van een obstakel, dan wordt het product bezorgd tot aan het obstakel.

7.5

De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.

7.6

Indien het bestelde product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan neemt Vloerbedekkingwebwinkel contact op met de klant om het leveren van een vervangend product te bespreken. Gaat de klant niet akkoord met de levering van een vervangend product, dan wordt het eventueel reeds door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan de klant terugbetaald.

 

Artikel 8. - Leveringstermijn

8.1

Alle door Vloerbedekkingwebwinkel genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Vloerbedekkingwebwinkel bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

8.2

In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Vloerbedekkingwebwinkel ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

8.3

Indien Vloerbedekkingwebwinkel de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Vloerbedekkingwebwinkel contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen. Wil de klant geen nieuwe leveringstermijn overeenkomen, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Vloerbedekkingwebwinkel reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

 

Artikel 9. - Herroepingsrecht

9.1

De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en onveranderd en voorzien van zijn originele labels en verpakkingen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

9.2

Indien het product naar de specificaties van de klant is vervaardigd, dan heeft de klant niet het recht de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel te ontbinden. De meeste producten die op de website worden aangeboden, worden voor de klant op maat gesneden en op deze producten zal het herroepingsrecht zoals omschreven in lid 1 van dit artikel dan ook niet van toepassing zijn.

9.3

Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

9.4

Vloerbedekkingwebwinkel zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

 

Artikel 10. - Betaling

10.1

De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

 • Ideal
 • 50% vooraf per overboeking / 50% contant betalen bij levering

10.2

Vloerbedekkingwebwinkel heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

10.3

Indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens Vloerbedekkingwebwinkel en Vloerbedekkingwebwinkel geeft de vordering uit handen aan een incassobureau of deurwaarder, dan worden de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, voor zover de wet dat toelaat, aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 11. - Klachten en garantie

11.1

Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Vloerbedekkingwebwinkel gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Vloerbedekkingwebwinkel meldt, dan is Vloerbedekkingwebwinkel niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

11.2

Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:


Vloerbedekkingwebwinkel
De Amert 418
5462 GH Veghel
Telefoon : +31 (0)413-530200
Email : info@vloerbedekkingwebwinkel.nl

11.3

Klachten worden door Vloerbedekkingwebwinkel binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.4

Op de geleverde producten wordt een fabrieksgarantie gegeven.

11.5

De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering van het product.

11.6

De factuur is het garantiebewijs.

11.7

De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:

 • de klant gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Vloerbedekkingwebwinkel meldt;
 • door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;
 • gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of vernieling;
 • gebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, waterschade, reinigingsmiddelen, rook en vuilophoping;
 • er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

11.8

De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Vloerbedekkingwebwinkel heeft voldaan.

11.9

De klant dient de fabrikant de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

 

Artikel 12. - Aansprakelijkheid

12.1  

Vloerbedekkingwebwinkel kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
 • enige daad of nalatigheid van de klant.

12.2

Vloerbedekkingwebwinkel is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins

12.3

De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Vloerbedekkingwebwinkel is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

12.4

Vloerbedekkingwebwinkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vloerbedekkingwebwinkel is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.5

Vloerbedekkingwebwinkel is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

12.6

Vloerbedekkingwebwinkel is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.

12.7

Indien Vloerbedekkingwebwinkel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vloerbedekkingwebwinkel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vloerbedekkingwebwinkel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vloerbedekkingwebwinkel beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.8

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Vloerbedekkingwebwinkel of haar ondergeschikten.

 

Artikel 13 - Overmacht

13.1

Vloerbedekkingwebwinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Vloerbedekkingwebwinkel liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Vloerbedekkingwebwinkel door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Vloerbedekkingwebwinkel of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Vloerbedekkingwebwinkel of van de door haar ingeschakelde transporteur het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

13.2

Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Vloerbedekkingwebwinkel ten gevolge waarvan Vloerbedekkingwebwinkel haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

13.3

Indien er sprake is van overmacht, dan zal Vloerbedekkingwebwinkel niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Vloerbedekkingwebwinkel als de klant gehouden zijn om die te benutten.

 

Artikel 14 - Geheimhouding

14.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

15.1

De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Vloerbedekkingwebwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Vloerbedekkingwebwinkel mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 16 - Beveiliging en internet

16.1

Vloerbedekkingwebwinkel zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1

Elke overeenkomst tussen Vloerbedekkingwebwinkel en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

17.2

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Vloerbedekkingwebwinkel zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Vloerbedekkingwebwinkel is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Vloerbedekkingwebwinkel schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

We zijn dagelijks tot 17:30 uur bereikbaar voor gratis advies.

Vince